Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Hugo- Recruitment  | Werving & Selectie | Versie 1.1

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van HUGO-recruitment zoals bepaald in dit onderdeel.
 • Bijzondere Voorwaarden: de bijzondere voorwaarden van HUGO-recruitment die van toepassing zijn op een of meerdere welbepaalde Opdrachten en/of Diensten.
 • Klant: de onderneming die een Opdracht verstrekt aan Hugo Recruitment.
 • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, werknemer of zelfstandige die door Hugo Recruitment aan de Klant wordt voorgesteld in kader van de Opdracht.
 • Partij of Partijen: Hugo Recruitment en/of de Klant. Hugo Recruitment is een commerciële benaming van  Advisory Team  met maatschappelijke zetel te 1653 Beersel, Bruineputstraat 56. Ondernemingsnummer BE0735851896,
 • Diensten: de door Hugo Recruitment geleverde of te leveren diensten zoals omschreven in de Bijzondere voorwaarden.
 • Opdracht: het zoeken en selecteren van Kandidaten om deze aan de Klant voor te stellen met het oog op aanwerving door de Klant.
 • Profiel: de gewenste competenties waaraan een Kandidaat dient te voldoen om aangenomen te worden voor de functie en die door de Klant worden gecommuniceerd aan Hugo Recruitment bij aanvang van het Contract.
 • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon vreemd aan het Contract en/of het Aanwervingscontract.
 • Contract: het contract tot stand gekomen tussen Partijen. Dit omvat de Algemene Voorwaarden, en Bijzondere Voorwaarden, en eventuele bijlagen bij deze documenten.
 • Aanwervingscontract: eender welke contractuele relatie van tewerkstelling tussen de Klant en de Kandidaat.
 • Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende een Partij, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als vertrouwelijk is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de Partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter als bekend moet worden verondersteld, waaronder alle informatie over Kandidaten.

 

 1. Toepassingsgebied
 • Deze Algemene Voorwaarden bevatten de contractuele bepalingen die van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige Opdrachten en alle handelingen of Diensten in kader van deze Opdrachten tenzij er in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk van zou worden afgeweken.
 • De Klant doet afstand van haar eigen algemene en bijzondere voorwaarden en erkent dat de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden van Hugo Recruitment als enige van toepassing zullen zijn op de contractuele relatie tussen Partijen.
 1. Totstandkoming Contract

 

 • Contractvoorstellen zijn geldig voor één (1) maand te rekenen vanaf de datum van verzending.
 • Aan druk- en telfouten kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.
 • Contractsvoorstellen zijn steeds vrijblijvend. Alvorens gebonden te zijn, dient de Klant het Contract ondertekend te bezorgen aan Hugo Recruitment. Pas na ondertekening door Hugo Recruitment komt het Contract effectief tot stand.
 • Zolang door de Klant niet betaald werd voor vorige Opdrachten, kan Hugo Recruitment beslissen een nieuwe Opdracht niet te aanvaarden.
 1. Wijzigingen aan de Opdracht

 

 • Na totstandkoming van het Contract, zijn in principe geen wijzigingen of aanvullingen mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen onder de vorm van een addendum bij het Contract.
 • Elke wijziging en/of aanvulling aan de Opdracht kan leiden tot een meerkost voor de Klant. Hugo Recruitment bezorgt een verantwoording van de meerkost aan de Klant.

 

 

 1. Verbintenissen van Hugo Recruitment
 • Hugo Recruitment verbindt er zich toe bij de uitvoering van de Opdracht rekening te houden met de selectiemethode zoals overeengekomen met de Klant en de door de Klant bezorgde informatie en Profiel in acht te nemen.
 • In principe verricht Hugo Recruitment in eerste instantie een gedetailleerde zoekopdracht in haar eigen gegevensbestand. Vervolgens gaat Hugo Recruitment actief op zoek naar geschikte Kandidaten. In tweede instantie legt Hugo Recruitment een selectie van Kandidaten aan de Klant voor die volgens haar het best beantwoorden aan het profiel zoals geschetst in de informatie verstrekt door de Klant. Hugo Recruitment beroept zich hier voor op verklaringen van de Kandidaat en publiek beschikbare informatie en biedt geen garantie dat deze informatie volledig correct is.
 1. Verbintenissen van de Klant

 

 • De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang van het Contract en tijdens de duur van het Contract alle informatie te bezorgen die van belang is voor Hugo Recruitment bij het uitvoeren van de Opdracht. Deze informatie omvat onder meer een correcte en volledige omschrijving van de openstaande functie en het Profiel waarnaar men op zoek is.
 • De Klant verbindt er zich toe om Kandidaten door Hugo Recruitment aangebracht of voorgesteld, correct en zorgvuldig te behandelen. De Klant onthoudt zich van handelingen die de privacy van de Kandidaat schenden, die discriminerend zijn of om een andere reden onwettig zijn.
 • De Klant verbindt zich ertoe aan Hugo Recruitment te melden dat een eerste kennismakingsgesprek werd vastgelegd met een Kandidaat en binnen de 3 werkdagen na dit kennismakingsgesprek contact op te nemen met Hugo Recruitment. Wanneer de Klant een Kandidaat wenst tewerk te stellen, informeert zij Hugo Recruitment onmiddellijk. De Klant verbindt zich ertoe om Hugo Recruitment een ondertekend arbeidscontract of andere ondertekend contract van tewerkstelling te bezorgen.

 

 1. Relatiebeding

 

 • Indien de Klant een door Hugo Recruitment aangebrachte Kandidaat afwijst voor aanwerving of indien de Kandidaat een aanbod van de Klant afwijst en er binnen 18 maanden na de eerste voorstelling van de Kandidaat door Hugo Recruitment alsnog een arbeidscontract of enige andere contract van tewerkstelling tussen beiden tot stand komt, is de Klant eveneens gehouden tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.
 • De Klant verbindt zich ertoe geen informatie over de Kandidaat door te geven aan Derden, noch Kandidaten voor te stellen aan Derden.
 • Indien de Klant dit artikel overtreedt, is zij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van de vergoeding overeengekomen tussen Partijen in de Bijzondere voorwaarden.
 • Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze schadevergoeding redelijk is, rekening houdende met de door Hugo Recruitment gedane inspanningen en investeringen.
 1. Niet-afwervingsbeding

 

 • Hugo Recruitment verbindt er zich toe om gedurende zes (6) maanden volgend op de ondertekening van het Aanwervingscontract noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met of ten behoeve van of via een Derde of een verbonden vennootschap, Kandidaten werkzaam bij de Klant te benaderen of zulke Kandidaten ertoe aan te zetten hun band met de Klant te beëindigen, of op enige andere wijze tussen te komen in de relatie tussen de Klant en Kandidaat.
 • Bovenstaande verbintenis geldt niet wanneer Hugo Recruitment spontaan door een Kandidaat die een Aanwervingscontract ondertekende met een Klant gecontacteerd wordt, noch wanneer in de situatie dat de Kandidaat ontslag nam of door de Klant ontslagen werd.
 1. Vergoeding en facturatie

 

 • De vergoedingen waar Hugo Recruitment recht op heeft n.a.v. het uitvoeren van de Opdracht worden opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.
 • Indien de Klant na verstrijken van de betalingstermijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zullen de regels van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand van handelstransacties van kracht zijn. Bijgevolg zullen dan ook automatisch interesten aan de wettelijke interestvoet beginnen lopen en zal Hugo Recruitment sowieso recht hebben op een forfaitaire som van €40,00 voor dekking van de invorderingskosten. In geval door Hugo Recruitment bewezen kan worden dat de werkelijke invorderingskosten hoger liggen dan € 40,00, kunnen deze op de Klant verhaald worden. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Alle verbintenissen van Hugo Recruitment zijn middelenverbintenissen.
 • Hugo Recruitment is niet aansprakelijk voor:
 • indirecte of onvoorzienbare schade,
 • immateriële schade of gevolgschade, zoals doch niet beperkt tot gederfde winst van de Klant, personeelskosten, advocatenkosten of enige aanspraak van een Derde,
 • schade indien en in de mate deze niet had bestaan (of niet voor het gevorderde bedrag) als gevolg van een nalatigheid of een bewuste beslissing of handeling van de Klant,
 • schade indien en in de mate dat de Klant een vorderingsrecht heeft ten overstaan van Derden (hetzij wettelijk hetzij op basis van een verzekeringspolis of een ander contract) en er ook effectieve vergoeding is geweest door deze Derde of indien en in de mate dat de Klant dit vorderingsrecht zou hebben gehad doch niet zou hebben uitgeoefend,
 • schade ten gevolge onjuiste, onvolledige of niet-tijdig bezorgde informatie van de Klant,
 • schade als gevolg van een handeling van Hugo Recruitment op uitdrukkelijk verzoek of met uitdrukkelijke goedkeuring van de Klant,
 • schade veroorzaakt door goederen of diensten van Derden.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk om de door Hugo Recruitment aangebrachte Kandidaat die zij wenst aan te werven te begeleiden binnen haar onderneming. Hugo Recruitment kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Kandidaat voor de aanwerving afhaakt.
 • Ondanks dat Hugo Recruitment al het nodige doet om de meest geschikte Kandidaat aan de Klant voor te stellen, onderschrijft de Klant dat een uiteindelijke aanwerving steeds op eigen verantwoordelijkheid is. De Klant heeft dan ook een eigen onderzoeksplicht.
 • In alle gevallen geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één enkele gebeurtenis wordt aangemerkt ten aanzien van deze beperkingen of uitsluitingen.
 • De schadevergoeding waartoe Hugo Recruitment gehouden zou zijn, kan in geen geval de bedragen te boven gaan die de Klant bij volledige en foutloze uitvoering van de Opdracht zou moeten betalen aan Hugo Recruitment.
 • Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen zijn niet van toepassing indien de wet deze verbiedt, zoals in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, noch hebben deze beperkingen of uitsluitingen tot doel aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten.
 • Alle vorderingen tot schadevergoeding lastens Hugo Recruitment verjaren na het verstrijken van een termijn van 12 maanden volgend op de factuurdatum voor de prestaties waarop de vermeende aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:

elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Hugo Recruitment te wijten omstandigheid die maakt dat het voor haar onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte ervan na te komen. Voorbeelden van omstandigheden vallend onder overmacht zijn oorlogsomstandigheden, oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, oproer, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen, onderbreking van telecommunicatieverbinding, pandemieën, virussen of bugs, fouten of vertraging te wijten aan softwareproducenten of aan andere Derden, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid of door alle andere gebeurtenissen die met een geval van overmacht gelijkgesteld kunnen worden. 

 • In geval van overmacht, is Hugo Recruitment gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte ervan op te schorten en kan de Klant geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, is elke Partij bevoegd het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat Hugo Recruitment steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen.  
 1. Vertrouwelijkheid

 

 • Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere Partij, zal elk van beide Partijen tijdens de duur van hun contractuele relatie en gedurende vijf (5) jaar na de beëindiging ervan, zich onthouden van het openbaar maken van Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere Partij of het gebruiken van Vertrouwelijke Informatie voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om die Partij in staat te stellen om aan haar verplichtingen te voldoen en haar rechten uit te oefenen. 
 • Elk van beide Partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde haar geheimhoudingsverplichtingen na te komen en staat ervoor in dat haar medewerkers en ingeschakelde Derden deze nakomen.
 • De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de Partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken. Indien toegestaan, informeert de ene Partij de andere omtrent deze openbaarmakingsplicht.  
 • Partijen verbinden zich ertoe om bij beëindiging van het Contract alle Vertrouwelijke Informatie over de andere Partij op eerste verzoek ofwel terug te bezorgen of te vernietigen.
 1. Duur en beëindiging Contract

 

 • De duur van het Contract wordt uitdrukkelijk bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
 • Tenzij hier uitdrukkelijk van afgeweken wordt, is elke Partij op elk moment vrij het Contract op te zeggen met inachtname van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 • Hugo Recruitment heeft daarnaast het recht om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van een tekortkoming van de Klant. Hiervoor dient echter eerst de Klant in gebreke te worden gesteld zodat deze de mogelijkheid heeft de tekortkoming te verhelpen binnen 7 kalenderdagen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten zodat de Klant in staat is adequaat te reageren.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 • Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten, rechten met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten, alsmede ideeën, de methoden van uitvinding, concepten, knowhow en dergelijke kader van de uitvoering van het Contract, zijn en blijven exclusieve eigendom van Hugo Recruitment, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Elk gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten door de Klant of Derden vereist de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hugo Recruitment.
 • De Klant verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de intellectuele eigendomsrechten van Hugo Recruitment kunnen schenden.
 • Hugo Recruitment zal de Klant verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen de Klant wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering waarbij intellectuele eigendom van Hugo Recruitment gebruikt werden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, wanneer inbreuk gemaakt wordt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van Derden die geldig en afdwingbaar zijn in het rechtsgebied dat van toepassing is op het Contract. Hugo Recruitment vrijwaart de Klant tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, rekening houdende met de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat de Klant:
 • Hugo Recruitment onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsvordering (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze haar bekend zijn,
 • de rechtsvordering de rechten van een Derde betreft in een land die partij is bij de Berner Conventie,
 • volledig meewerkt met HUGO-recruitment op elke redelijke wijze op kosten van HUGO-recruitment om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken,
 • HUGO-recruitment toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en daarover te onderhandelen,
 • en een schikking te treffen, mits de Klant daarbij op eerste verzoek van Hugo Recruitment alle relevante informatie en andere medewerking aan Hugo Recruitment verstrekt.
 • Onverminderd dit artikel is Hugo Recruitment niet aansprakelijk jegens de Klant voor zover een vordering gebaseerd is op:
 • onjuist of onbevoegd gebruik van haar intellectuele eigendom,
 • gebruik van haar intellectuele eigendom door of namens de Klant in strijd met het Contract,
 • een aanpassing van haar intellectuele eigendom die door een andere (rechts)persoon dan Hugo Recruitment is doorgevoerd.
 1. Privacy en gegevensbescherming
 • Beide Partijen verbinden zich tot naleving van de in België geldende wetgeving aangaande privacy en gegevensbescherming.
 • De Klant ontvangt enkel informatie over Kandidaten van Hugo Recruitment indien de Kandidaat hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. In hetzelfde licht, onthoudt de Klant zich van het delen van informatie over Kandidaten met Derden.
 1. Klachten

 

 • De Klant moeten haar klachten met betrekking tot de geleverde Diensten en/of facturen van Hugo Recruitment per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Hugo Recruitment binnen respectievelijk 15 kalenderdagen na vaststelling van deze klacht of de factuurdatum.
 • Klachten kunnen geen aanleiding geven tot opschorting van de betaling of niet-betaling van de facturen van Hugo Recruitment door de Klant. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Hugo Recruitment de nodige stappen kan nemen om klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.
 • Bij gebrek aan klachten binnen de vooropgestelde termijn wordt de Klant geacht de geleverde Diensten en overgemaakte facturen te aanvaarden.
 1. Diversen

 

 • De beëindiging van het Contract en de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan en de terugwerkende kracht die eraan toekomt, bevrijdt de Partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt met betrekking tot de gevolgen van de beëindiging van het Contract en de eruit volgende verbintenissen.
 • Indien zou worden geoordeeld dat één of meerdere of alle krachtens dit Contract aangegane verbintenissen geheel of ten dele ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou(den) zijn, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van dit Contract, dan wel op de overige gedeelten van clausules of bepalingen. In voorkomend geval zullen Partijen besprekingen met elkaar aanknopen om de ongeldige, nietige of onafdwingbare verbintenis zowel qua inhoud, als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis, die zo nauw als maar enigszins mogelijk is, aansluit bij de rechtsgevolgen die door de nietig verklaarde clausule en/of gedeelte van clausules zouden zijn tot stand gebracht.
 • Vertraging of verzuim door Hugo Recruitment om ten opzichte van de Klant enig recht op grond van het Contract of de Algemene Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.
 • Het Contract omvat de volledige afspraak tussen Partijen en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge onderhandelingen, afspraken en contracten tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan.
 • Communicatie tussen Partijen verloopt in de regel via e-mail. E-mails worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de andere Partij kan worden bewezen.
 • Dit Contract mag door iedere Partij worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening, zoals voorzien in Verordening (EU) 910/2014 van 23 juli 2014. Partijen mogen per e-mail een getekende versie van het Contract aan de andere Partij overmaken voor tegentekening. Het zal niet vereist zijn om dit Contract op te stellen in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn.
 1. Toepasselijk recht

 

 • Elk geschil met betrekking tot het Contract of deze Algemene Voorwaarden en alle huidige en toekomstige Opdrachten, worden beheerst door Belgisch recht en zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Hugo Recruitment behoren.